Introductie

Stichting Mensenrechten Advocaten is een Nederlandse organisatie toegewijd aan de strijd voor fundamentele mensenrechten. Vele instanties, organisaties en individuen dragen aan die strijd hun steen(tje) bij. Denk bijv. aan vakbonden, sommige politieke partijen, vrouwenorganisaties, organisaties die opkomen voor de rechten van minderheden, rechtbanken waarvoor oorlogsmisdadigers terecht staan, organisaties die opkomen voor de rechten van politieke vluchtelingen, organisaties van landloze boeren, enz.

De insteek van Stichting Mensenrechten Advocaten is die van de advocatuur. De advocatuur speelt in het hele spectrum van mensenrechtenactiviteiten een cruciale rol als het gaat om bestraffing van schendingen van mensenrechten, het voorkomen van schendingen van mensenrechten en het controleren van het rechtssysteem op de handhaving en naleving van mensenrechten.

Advocaten staan sterker in deze strijd als ze zich kunnen baseren op een gemeenschappelijk platform voor onderlinge communicatie, informatieuitwisseling en bemoediging. Stichting Mensenrechten Advocaten probeert zo'n platform op te zetten t.b.v. de Nederlandse advocatuur. Zo'n platform kan ook dienst doen als verzamelpunt van ervaringen en juridische know-how, waarmee advocaten beter geoutilleerd hun lopende en toekomstige dossiers kunnen behandelen.

Het gaat in wezen om kruisbestuiving binnen de advocatuur, waarbij men leert van elkaar teneinde als beroepsgroep aan effectiviteit te winnen, dit ten voordeel strekkend aan al diegenen wier hoop op de advocatuur is gevestigd voor erkenning, bescherming en bewaking van hun legitieme rechten.

N.B. Het logo linksboven in het navigatievenster heeft slechts een voorlopige status. Dit logo mag niet geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden dan deze website worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming vooraf van het Bestuur van Stichting Mensenrechten Advocaten!